o IZTECH

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii (IZTECH, www.iztech.pl) powstała w 2008 r. Wśród organizacji pozarządowych zajmuje miejsce szczególne. Izba skupia podmioty ze wszystkich dziedzin, których współpraca decyduje o realnym postępie w budowie nowoczesnej gospodarki – do Członków Izby należą: uczelnie i instytuty badawcze, przedsiębiorstwa wysokiej techniki, banki i fundusze kapitałowe, oraz instytucje otoczenia biznesu. Izba podejmuje działania zmierzające do tworzenia otoczenia prawnego, organizacyjnego i finansowego sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości wysokiej techniki, oraz pozwalające na umacnianie więzi między nauką i biznesem.

Głównym celem Izby jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy. Izba wykonuje swoje zadania statutowe m.in. poprzez:

1.    promocję osiągnięć Członków Izby oraz innych podmiotów działających w obszarze zaawansowanych technologii,

2.    współpracę z organami władzy i administracji państwowej w kierunku inicjowania zmian stanu prawnego sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości wysokiej techniki

3.    doradztwo organizacyjno-prawne i finansowe w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw wysokiej techniki, oraz wspomaganie przedsiębiorców w początkowych etapach rozwoju,

4.    wspomaganie Członków Izby w pozyskiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych oraz inwestorów dla celów realizacji innowacyjnych przedsięwzięć,

5.    podejmowanie działań na rzecz rozszerzania współpracy sektora gospodarczego z jednostkami badawczymi oraz podmiotami transferu technologii,

6.    ułatwianie Członkom Izby dostępu do informacji i doradztwa, w tym opracowywanie ekspertyz, studiów i analiz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości zaawansowanych technologii,

7.    współpracę z instytucjami finansowymi, bankami oraz funduszami kapitału podwyższonego ryzyka, w tym funduszami kapitału zalążkowego.

Statut Izby dostępny jest na stronie: http://iztech.pl/index.php/pl/o-izbie/dokumenty-prawne/statut

Władze Izby:

Rada Izby:

Przewodniczący Rady:

 

Wiceprzewodniczący Rady:

  • Wojciech Wajda
  • Tadeusz Więckowski

 

Skład Rady Izby dostępny na: http://iztech.pl/index.php/pl/o-izbie/wadze-izby

Zarząd Izby:

Prezes Izby:

 

Wiceprezesi Izby: